Biblioteca i arxiu

La biblioteca es troba en la primera planta de l’ala nord. En una de les sales els monjos componien música i copiaven partitures.

La biblioteca es troba en la primera planta en l’ala nord del monasteri, i disposa de vàries sales. Estes reben llum abundant per mig de grans finestres molt baixes que arriben fins al paviment.

La primera estaria destinada a la lectura. Esta sala és reformada per la família propietaria en el segle XIX, amb la volta i decoració actual, afegint-li un fals fumeral en forma d’adorn. La decoració de les parets és d’època més recent.

El sostre de les següents sales, contigües a la primera, és original del segle XVI o XVII, són estàncies originals de la primera època del monasteri.

El següent saló seria destinat a guardar els llibres. Un altra sala la dedicarien a compondre la música i altra podrien destinar-la a copiar les partitures per a enviar-les al restant de monasteris jerònims, ja que tota la música que es cantava en els cenobis d’esta ordre es componia en el monasteri de Sant Jeroni de Cotalba.

La biblioteca en 1709 es trasllada a la torre major o de les campanes per a ser protegida de la destrucció de les tropes de Felip V, en la guerra de Successió espanyola.

Amb la desamortització, el govern trau els llibres de la biblioteca i els destina a les biblioteques provincials, museus, acadèmies i establiments d’instrucció pública.

Arxiu del Monasteri

L’arxiu del monasteri es troba enfront de la biblioteca. El sostre té el treginat de fusta original, aproximadament del segle XVI. En el paviment es conserva solat de diferents èpoques del monasteri, ja que després de la desamortització desaparegué part del pis original, reposant-se amb taulells d’èpoques més recents d’altres habitacions del monasteri.

En el mur de l’esquerra, existix una entrada tapiada que comunicava l’arxiu amb l’actual sala d’armes.

En l’arxiu es guardava diversa documentació: cartes, actes capitulars, registre dels béns del monasteri, rendes, relació de les despeses, etc.

L’arxiu es degué traslladar sobre l’any 1709 a la torre del prior, al mateix temps que es va traslladar la biblioteca a la torre major, per a protegir-ho de la invasió de les tropes de Felip V.

Amb la desamortització alguns dels arxius del monasteri de Sant Jeroni de Cotalba foren portats a l’Arxiu Històric Nacional de Madrid i altres a l’Arxiu del Regne de València.