Fatxada principal

La imatge més representativa del monestir és la de la seua fatxada principal en que sobreïxen dos torres.

La imatge més representativa del monestir és la de la seua fatxada principal en que sobreïxen dos torres, la torre major i la torre prioral, les dos situades en els ànguls.

A causa de les reformes dutes a terme en l’església i que van tindre com a conseqüència el recreixcut de l’edifici, es va modificar substancialment la imatge que oferia la fatxada. Així el protagonisme de la torre en la visió general del conjunt es va vore minvada.

La fatxada que recau a la plaça, està dividida en tres plantes més la cambra.

Destaquen les portades d’ingrés del cenobi i els vans llindars que no seguixen un orde llineal a excepció dels de la cambra; sobreïxen els balcons de reixeria de la primera planta, realitzats en el segle XVIII amb taulelleria en el paviment.

Un dels accessos dóna pas a l’església, situant-se davall el porxe, és d’arc apuntat amb arquivoltes que baixen en xicotetes columnetes.

La portada principal, que dóna pas directe a les dependències monàstiques, és d’arc apuntat de senzilla llaura i sobre ella es disposa en una mitjacanya l’escut del fundador.